Ruth Schweikert, Schriftstellerin 2015 Alberto Nessi, Schriftsteller 2016 Susanna Schwager, Schriftstellerin 2016 Sabine Boss, Regiesseurin 2016 Peter Stamm, Schriftsteller 2016 Julia Weber, Schriftstellerin 2016 Andrei Mihailescu, Schriftsteller 2015 Alex Capus, Schriftsteller, 2016 Dieter Bachmann, Schriftsteller 2014